ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ιστοσελίδα krinakis.gr παρέχεται από την Κρινάκης Α.Ε.  «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η krinakis.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η Κρινάκης Α.Ε. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα krinakis.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την krinakis.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Κρινάκης Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες .