ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ (ΆΡΘΡΟ 47)

Από την 1η Αυγούστου του 2000, η πώληση του χρυσού απελευθερώθηκε στη χώρα μας και αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να προβεί σε αγορές χωρίς να έχει την υποχρέωση να καταβάλει το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις, που καθορίζουν τι ακριβώς νοείται ως “επενδυτικός χρυσός” και αναφέρονται στο Άρθρο 47:

α) Ο χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, συνοδευόμενος ή μη από τίτλους. Εξαιρούνται από το καθεστώς του συγκεκριμένου άρθρου οι πλάκες βάρους έως και ενός (1) γραμμαρίου.

β) Τα χρυσά νομίσματα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: να είναι καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών, να έχουν κοπεί μετά το έτος 1800, να αποτελούν ή να έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα στη χώρα προέλευσής τους.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση μισού και πλέον αιώνα στα πολύτιμα μέταλλα, η εταιρία μας διαθέτει προς πώληση στην Ελλάδα μια ευρεία συλλογή από χρυσά νομίσματα και μπάρες, που εισάγει αποκλειστικά από πιστοποιημένους (LBMA LIST) και αξιόπιστους κατασκευαστές και Νομισματοκοπεία ανά τον κόσμο.